Κτίριο Κ2

1Εργαστήριο Κ2.105

Εργαστήριο K2.105 ΝΑ προσανατολισμού και συνολικής επιφάνειας 52 m2