ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 

 1. Βάση δεδομένων
 2. Μοντέλα προσομοίωσης των κτιρίων
 3. Μοντελοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος
 4. Μοντέλα πρόβλεψης
 5. Μεθοδολογία μοντελοποίησης
 6. Έκθεση με αναλυτική περιγραφή των συστημάτων ελέγχου
 7. Έκθεση με την αξιολόγηση των διαφόρων συστημάτων ελέγχου και του προτεινόμενου βελτιστοποιημένου συστήματος ελέγχου
 8. Έκθεση με την περιγραφή των αποτελεσμάτων του βελτιστοποιημένου συστήματος ελέγχου και χρησιμοποίηση τους ως εργαλείο για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων
 9. Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους στοιχείων της υποδομής
 10. Προδιαγραφές του λογισμικού των επιμέρους στοιχείων της υποδομής
 11. Λίστα του εξοπλισμού για κάθε κτίριο και δημόσιο χώρο
 12. Έκθεση για την εγκατάσταση των αλγορίθμων ελέγχου του συστήματος διαχείρισης(Φάση 1)
 13. Έκθεση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τις τεχνολογίες και τη διαχείριση του συστήματος
 14. Έκθεση για τη λειτουργία όλου στου συστήματος
 15. Έκθεση αξιολόγησης
 16. Έκθεση συμπερασμάτων
 17. Ιστοσελίδα του έργου και διάδοση μέσω διαδικτύου
 18. Οργανώσεις ημερίδων , επισκέψεων
 19. Ενημερωτικά φυλλάδια
 20. Συνέδρια και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά