ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος του έργου CAMP IT είναι η ανάπτυξη, επαλήθευση και εγκατάσταση ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης ενέργειας για Πανεπιστημιουπόλεις το οποίο λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση του εσωτερικού χώρου των κτηρίων με το εξωτερικό περιβάλλον.

Αυτό επιδιώκεται μέσω ενός συνόλου επί μέρους στόχων και δράσεων όπως:

  • Ανάπτυξη μοντέλων ενεργειακής προσομοίωσης κτηρίων τα οποία ενσωματώνουν το εξωτερικό περιβάλλον 
  • Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και αλγορίθμων ελέγχου για την πρόβλεψη και διαμόρφωση φορτίων σε μικρές κοινότητες
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης φορτίου διατηρώντας σταθερά τα επίπεδα άνεσης και υγιεινής. 
  • Εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής όσον αφορά την αλληλεπίδραση του συστήματος με τον χρήστη με ασύρματη επικοινωνία ή υφιστάμενες υποδομές IP (Internet Protocol)
  • Ενσωμάτωση υποσυστημάτων σε ενιαίο πλήρως λειτουργικό σύστημα 
  • Αξιολόγηση συστήματος CAMP IT βάσει ενεργειακής απόδοσης, κόστους και λειτουργικών χαρακτηριστικών
  • Ανάπτυξη υποδομών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μικροδικτύου στο εγγύς μέλλον.