ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CAMP IΤ

ένα καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης των Πανεπιστημιουπόλεων. 

Οι πανεπιστημιουπόλεις είναι υπό μία έννοια μικρές «κοινότητες» με διάφορες και πολύπλευρες δραστηριότητες. Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πανεπιστημιουπόλεων μπορεί να μειωθεί κατακόρυφα εφαρμόζοντας παρεμβάσεις σε οργανωτικό επίπεδο, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες καθώς και με την αξιοποίηση τεχνικών ενεργειακής βελτιστοποίησης. 

Ο σχεδιασμός μιας ενεργειακά βιώσιμης Πανεπιστημιούπολης απαιτεί – μεταξύ άλλων – τη μελέτη και τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Προς την κατεύθυνση αυτή το έργο CAMP IT αναμένεται να προσφέρει καινοτόμες λύσεις αντιμετωπίζοντας κάθε κτίριο ως αναπόσπαστο τμήμα μίας ευρύτερης περιοχής όπου η αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον καταγράφεται και ελέγχεται με κατάλληλες τεχνικές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

POWER LINE
SIGNAL LINE
CONTROL LINE
ETHERNET LINE
01
02
03
04
05
06
07
08

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αισθητήρες και μετρητές εγκαθίστανται σε διάφορες θερμικές ζώνες παρέχοντας δεδομένα θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας,  CO2, έντασης φωτισμού, ηλεκτρικών καταναλώσεων και αναγνώρισης παρουσίας. Επιπλέον γίνεται καταγραφή και αποστολή δεδομένων  θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας σε διάφορα σημεία του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

ΣΤΟΧΟΙ

A

Ανάπτυξη μοντέλων ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων τα οποία ενσωματώνουν το εξωτερικό περιβάλλον.

B

Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και αλγορίθμων ελέγχου για την πρόβλεψη και διαμόρφωση φορτίων σε μικρές κοινότητες.

C

Βελτιστοποίηση διαχείρισης φορτίου διατηρώντας σταθερά τα επίπεδα άνεσης και υγιεινής. 

D

Εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής όσον αφορά την αλληλεπίδραση του συστήματος με τον χρήστη μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή υφιστάμενες υποδομές IP (Internet Protocol).

E

Ενσωμάτωση υποσυστημάτων σε ενιαίο και πλήρως λειτουργικό σύστημα.

F

Αξιολόγηση συστήματος CAMP IT βάσει ενεργειακής απόδοσης, κόστους και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

G

Ανάπτυξη υποδομών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μικροδικτύου στο εγγύς μέλλον.